NamePhone ExtensionEmail
Dr. APPAVOO PARAMASIVEN 7751p.appavoo ( @ ) uom.ac.mu
Dr. ARMOOGUM SHEEBA 7755s.armoogum ( @ ) uom.ac.mu
Dr. BAICHOO SHAKUNTALA 7762shakunb ( @ ) uom.ac.mu
Dr. BAICHOO SUNILDUTH 7761sbaichoo ( @ ) uom.ac.mu
Mrs. CADERSAIB BIBI ZARINE 7829z.cadersaib ( @ ) uom.ac.mu
Mrs. CHEERKOOT-JALIM SUDHA 7737s.cheerkoot ( @ ) uom.ac.mu
Mr. CHINIAH AATISH 7763a.chiniah ( @ ) uom.ac.mu
Dr. CHOORAMUN NITISH 7760n.chooramun ( @ ) uom.ac.mu
Mr. CHUTOO ANWAR RASHID 7763a.chutoo ( @ ) uom.ac.mu
Dr. CHUTTUR MOHAMMAD YASSER 7728y.chuttur ( @ ) uom.ac.mu
Dr. DOOMUN MOHAMMAD RAZVI 7836r.doomun ( @ ) uom.ac.mu
Miss DURGAHEE BIBI SEHNAAZ BEGUM 7861b.durgahee ( @ ) uom.ac.mu
Dr. ELAHEEBOCUS SHEIK MOHAMMAD ROUSHDAT ALLY 7877r.elaheebocus ( @ ) uom.ac.mu
Dr. GHOORAH ANISAH WAHED 7749a.ghoorah ( @ ) uom.ac.mu
Dr. GOBIN-RAHIMBUX BABY ASHWIN 7893b.gobin ( @ ) uom.ac.mu
Dr. GOODA SAHIB-KAUDEER NUZHAH 7809n.goodasahib ( @ ) uom.ac.mu
Dr. GUKHOOL OOMESH 7747o.gukhool ( @ ) uom.ac.mu
Dr. HEENAYE-MAMODE KHAN MALEIKA MEHR NIGAR MOHAMED 7758m.mamodekhan ( @ ) uom.ac.mu
Mr. HURBUNGS VISHAM 7764v.hurbungs ( @ ) uom.ac.mu
Mr. JAUNBUCCUS SHEHZAD 7982s.jaunbuccus ( @ ) uom.ac.mu
Mr. JUGURNATH KHUSAL 7889k.jugurnath ( @ ) uom.ac.mu
Dr. KHEDO KAVI KUMAR 4003k.khedo ( @ ) uom.ac.mu
Mr. KISHNAH SOMVEER 7984s.kishnah ( @ ) uom.ac.mu
Dr. MEETOO-APPAVOO ANUJA 7749anuja.meetoo ( @ ) uom.ac.mu
Dr. MOHABUTH ABDOOL QAIYUM 7642a.mohabuth ( @ ) uom.ac.mu
Dr. MOLOO RAJ KISHEN 7744r.moloo ( @ ) uom.ac.mu
Mrs. MUNGLOO-DILMOHAMUD BIBI FATEMA ZAHRA 7752z.mungloo ( @ ) uom.ac.mu
Dr. MUNGUR UTAM AVINASH EINSTEIN 7815a.mungur ( @ ) uom.ac.mu
Mrs. NAGOWAH SOULAKSHMEE DEVI 7831s.ghurbhurrun ( @ ) uom.ac.mu
Mr. NAGOWAH LECKRAJ 7742l.nagowah ( @ ) uom.ac.mu
Dr. PAVADAY NARAINSAMY 7727n.pavaday ( @ ) uom.ac.mu
Dr. PUDARUTH SAMEERCHAND 7754s.pudaruth ( @ ) uom.ac.mu
Mrs. RAMNARAIN-SEETOHUL VIDASHA 7892v.seetohul ( @ ) uom.ac.mu
Mr. ROSUN MOHAMMUD SWADEQ 7834s.rosun ( @ ) uom.ac.mu
Mr. SATHAN DASSEN 7714d.sathan ( @ ) uom.ac.mu
Mr. SATHAN SELVANADEN 7748s.sathan ( @ ) uom.ac.mu
Dr. SEETOHUL JEETENDRANATH 7726jeeten ( @ ) uom.ac.mu
Dr. SONAH BIKASH 7753bsonah ( @ ) uom.ac.mu
Dr. SUNGKUR ROOPESH KEVIN 7757r.sungkur ( @ ) uom.ac.mu