NamePhone ExtensionEmail
Mr. AUCHOYBUR NASHAD 7928n.auchoybur(@)uom.ac.mu
Mr. BUNDOO SUNIL KUMAR 7933sbundoo(@)uom.ac.mu
Mr. HOSENALLY MUZZAMMIL 7708m.hosenally(@)uom.ac.mu
Dr. JANNOO ZEINAB 7702z.jannoo(@)uom.ac.mu
Dr. KASSEEAH HARSHANA 7705h.kasseeah(@)uom.ac.mu
Dr. MAMODE KHAN NAUSHAD ALI 7740n.mamodekhan(@)uom.ac.mu
Mr. NARSOO JASON 7948j.narsoo(@)uom.ac.mu
Dr. NOWBUTSING BABOO MINTARSINGH 7712b.nowbutsing(@)uom.ac.mu
Mrs. PRAYAG BEESOONDIAL ROSHNEE 7721r.prayag(@)uom.ac.mu
Dr. RAMESSUR TARUNA SHALINI 4651417/18t.ramessur(@)uom.ac.mu
Dr. RAMLALL INDRANARAIN 7909i.ramlall(@)uom.ac.mu
Dr. SOOREEA BRINDA 7962b.sooreea(@)uom.ac.mu
Dr. SULTAN MOHAMMED AKTHAR RIAD 7991r.sultan(@)uom.ac.mu
Dr. TANDRAYEN-RAGOOBUR KANNAIGEE VERENA 7700v.tandrayen(@)uom.ac.mu
Mr. THOPLAN RUBEN 7949r.thoplan(@)uom.ac.mu